Telefon   77 4008900

Mail  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Regulamin parkingu

1. Przedmiot regulaminu.

Przedmiotem regulaminu jest określenie zasad korzystania z parkingu zarządzanego przez: Tubiflex Sp. z o.o., z siedzibą w Opolu (45-837), przy ul. Wspólnej 1C, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Opolu VIII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000445770, o kapitale zakładowym w wysokości 50 000 PLN, REGON 161504129, NIP 7543069152 (dalej: Tubiflex), tel. 665 777 910.

 

2. Dla wyjaśnienia pojęć użytych w treści regulaminu poniższe zwroty otrzymują następujące znaczenie:

2.1 Czas Postoju Pojazdu – jest to okres, na jaki została zawarta umowa najmu, nie może on być dłuższy jednak niż 240 godzin;

2.2 Miejsce Parkingowe – miejsce przeznaczone do parkowania pojazdów znajdujące się w strefie parkingowej zlokalizowanej w Opolu (45-837), przy ul. Wspólnej 1;

2.3 Korzystający z Parkingu – najemca miejsca parkingowego będący właścicielem bądź posiadaczem pojazdu, który wjeżdża na parking;

2.4 Opłata Parkingowa – czynsz należny z tytułu zawarcia umowy najmu – wysokość czynszu zależna jest od czasu postoju pojazdu na parkingu i określona jest w informacji umieszczonej w regulaminie;

2.5 Opłata Dodatkowa – opłata karna wskazana w informacji umieszczonej w regulaminie, płatna przez Korzystającego z Parkingu, w przypadkach określonych w punktach 7.5 i 7.6 Regulaminu;

2.6 Parking – teren znajdujący się w Opolu (45-837), przy ul. Wspólnej 1, rozpoczynający się i kończący znakiem STREFA RUCHU i będący parkingiem niestrzeżonym;

2.7 Regulamin – treść niniejszego dokumentu będącego regulaminem parkingu niestrzeżonego;

2.8 Pojazd - silnikowy środek transportu;

2.9 Umowa Najmu – umowa najmu miejsca parkingowego zawarta pomiędzy korzystającym z parkingu a Tubiflex.

 

3. Zawarcie Umowy Najmu Miejsca Parkingowego.

3.1 Poprzez wjazd na teren parkingu korzystający z parkingu zawiera z Tubiflex umowę najmu miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (w tym art. 69, art. 384 oraz art. 659).

3.2 Umowa Najmu zostaje zawarta w momencie zaparkowania pojazdu na terenie parkingu i kończy się z momentem wyjazdu pojazdu z terenu parkingu.

3.3 W przypadku niezaakceptowania zasad regulaminu korzystający z parkingu ma prawo, w ciągu 15 minut od zaparkowania pojazdu na terenie parkingu, odstąpić od umowy najmu i niezwłocznie opuścić jego teren. W przypadku wykonania prawa odstąpienia od umowy najmu umowa o najem miejsca parkingowego będzie uważana za niezawartą.

 

4. Opłata Parkingowa.

4.1 Korzystający z parkingu zobowiązany jest uiścić opłatę parkingową odpowiednio dla danego planowanego czasu postoju pojazdu, według wskazań wynikających z informacji umieszczonej w regulaminie.

4.2 Opłatę parkingową uiszcza się poprzez dokonanie płatności u osoby zarządzającej parkingiem, zwanej dalej parkingowym.

4.3 Dowodem uiszczenia opłaty parkingowej jest paragon bądź faktura VAT wystawiona przez parkingowego po uiszczeniu opłaty parkingowej, które korzystający z parkingu zobowiązany jest umieścić pod przednią szybą pojazdu, w miejscu dobrze widocznym z zewnątrz, w sposób umożliwiający odczytanie treści biletu parkingowego, w tym wysokości uiszczonej opłaty i opłaconego czasu postoju pojazdu.

4.4 Opłata parkingowa dotyczy wyłącznie danego parkingu.

4.5 Z obowiązku uiszczenia opłaty parkingowej mogą być zwolnione wyłącznie podmioty objęte odrębnymi umowami najmu oraz pracownicy, goście oraz firmy współpracujące z właścicielami/najemcami nieruchomości znajdujących się w Opolu (45-837), przy ul. Wspólnej od 1B do 1P.

 

5. Czas postoju Pojazdu.

5.1 Maksymalny nieprzerwany czas postoju wynosi 240 godzin. Po jego upływie korzystający z parkingu zobowiązany jest opuścić pojazdem teren parkingu. W przypadku nieopuszczenia terenu parkingu przyjmuje się, iż korzystający z parkingu korzysta z miejsca parkingowego bezumownie.

 

6. Obowiązki Korzystającego z Parkingu.

6.1 Korzystający z parkingu zobowiązany jest do uiszczenia opłaty parkingowej, a w przypadkach przewidzianych w punkcie 7.5 i 7.6 Regulaminu również do uiszczenia opłaty dodatkowej oraz kosztów związanych z pozyskaniem danych właściciela pojazdu z centralnej ewidencji pojazdów i kierowców (CEPiK) i egzekucją opłaty dodatkowej.

6.2 Korzystający z parkingu odpowiada za wszystkie szkody wyrządzone na terenie parkingu wynikające zarówno z przyczyn leżących po stronie korzystającego z parkingu, jak i związanych z przebywaniem pojazdu na parkingu.

6.3 Korzystający z parkingu zobowiązany jest do korzystania z parkingu w taki sposób, aby nie utrudniać korzystania z parkingu innym.

6.4 Korzystający z parkingu zobowiązany jest do zatrzymywania pojazdu w odległości umożliwiającej dostęp do sąsiednich pojazdów.

6.5 Każdy z pojazdów może zajmować wyłącznie jedno wyznaczone miejsce parkingowe.

6.6 Użytkownik parkingu zobowiązany jest do respektowania znaków drogowych i pozostałych warunków użytkowania parkingu oraz do wykonywania instrukcji pracowników Tubiflex.

6.7 Tubiflex jest uprawniona do naliczenia opłaty dodatkowej w przypadku pojazdów korzystających z parkingu z naruszeniem niniejszego Regulaminu, zarówno w przypadku naruszenia punktów 7.5 i 7.6 niniejszego Regulaminu, jak i pozostałych jego zapisów.

 

7. Zasady korzystania z Parkingu.

7.1 Tubiflex nie odpowiada za szkody powstałe z winy innych użytkowników parkingu bądź osób trzecich.

7.2 Tubiflex nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione na terenie parkingu pojazdy, rzeczy stanowiące ich wyposażenie, towary znajdujące się w tych pojazdach oraz inne przedmioty. Korzystający z parkingu jest zobowiązany do zabezpieczenia pojazdu we własnym zakresie.

7.3 Na terenie parkingu obowiązują przepisy kodeksu drogowego.

7.4 W strefie ruchu, w której znajdują się miejsca parkingowe opisane powyżej, dozwolona jest prędkość poruszania się do 30 km/h.

7.5 Zabroniony jest wjazd na parking pojazdów przewożących materiały wybuchowe, łatwopalne, a także stwarzających niebezpieczeństwo dla innych użytkowników parkingu lub ich mienia.

7.6 Na terenie parkingu zakazane jest: naprawianie, mycie, odkurzanie pojazdów, wymiana wody chłodzącej, paliwa lub oleju, palenie i używanie otwartego ognia, magazynowanie paliw, substancji łatwopalnych i pustych pojemników po paliwie, tankowanie z włączonym silnikiem, nieuzasadnione pozostawianie pojazdu z pracującym silnikiem, zanieczyszczanie parkingu, parkowanie pojazdów z nieszczelnym wlewem paliwa i inne czynności, które prowadzą do stworzenia zagrożenia na terenie parkingu.

 

8. Kary umowne i odszkodowanie.

8.1 W przypadku, gdy korzystający z parkingu nie umieści ważnego biletu parkingowego – tj. upoważniającego do postoju w czasie, kiedy pojazd znajduje się na terenie parkingu, wydawanego przez parkingowego – pod przednią szybą pojazdu, w miejscu dobrze widocznym z zewnątrz pojazdu, w sposób umożliwiający odczytanie treści biletu parkingowego, w tym wysokości uiszczonej opłaty parkingowej i opłaconego czasu postoju pojazdu, wówczas Tubiflex jest uprawniona do naliczenia kary umownej w postaci opłaty dodatkowej.

8.2 Jeżeli do momentu upływu okresu 24 godzin parkowania, licząc od naliczenia opłaty dodatkowej, dany pojazd nie opuści terenu parkingu i nie zostanie uiszczona opłata parkingowa, wówczas Tubiflex jest uprawniona do naliczenia kolejnej opłaty dodatkowej.

8.3 W przypadku nienależytego wykonania umowy najmu w zakresie obowiązków korzystającego z parkingu wskazanych w punktach 6.3 oraz 6.4, jak również w przypadku naruszenia zasad korzystania z parkingu wskazanych w punktach 7.2 - 7.5, wówczas Tubiflex niezależnie od uprawnienia wynikającego z punktu 8.1 ma prawo naliczyć korzystającemu z parkingu karę umowną w postaci opłaty dodatkowej.

8.4 Oryginał potwierdzenia naliczenia opłaty dodatkowej Tubiflex umieści na pojeździe, w miarę możliwości na przedniej szybie pojazdu, kopię potwierdzenia naliczenia opłaty dodatkowej zachowuje Tubiflex.

8.5 Opłatę dodatkową uiszcza się poprzez dokonanie wpłaty w sposób wskazany na dokumencie potwierdzającym naliczenie opłaty dodatkowej, o którym mowa w punkcie 8.4, w terminie wskazanym w tym dokumencie.

8.6 Tubiflex może dochodzić odszkodowania przekraczającego wysokość kar umownych zastrzeżonych w niniejszym regulaminie.

 

9. Odholowanie Pojazdu.

9.1 Tubiflex uprawniona jest do odholowania pojazdu w razie zaistnienia nagłego zagrożenia.

9.2 Tubiflex uprawniona jest do odholowania lub zatrzymania pojazdu na koszt korzystającego z parkingu w przypadku, gdy nie wykona on ciążących na nim obowiązków wynikających z treści regulaminu.

9.3 W razie odholowania pojazdu informacja o miejscu pozostawienia pojazdu zostanie podana pod numerem telefonu Tubiflex umieszczonym w powyższym Regulaminie.

9.4 Koszty odholowania, o których mowa powyżej, zostaną zwrócone Tubiflex przez korzystającego z parkingu.

 

10. Koszty i egzekucja.

10.1 Nieopłacone w terminie:

10.1.1 Opłata dodatkowa, lub

10.1.2 Odszkodowanie za nienależyte wykonanie umowy najmu, lub

10.1.3 Koszty odholowania pojazdu w przypadku, o którym mowa w punkcie 9, będą dochodzone w drodze postępowania egzekucyjnego z wykorzystaniem danych właściciela pojazdu uzyskanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK), wraz z ewentualnymi kosztami postępowania sądowego oraz egzekucyjnego.

 

PARKING JEST PŁATNY 7 DNI W TYGODNIU, PRZEZ 24 GODZINY.

CENNIK:

PIERWSZA I KAŻDA KOLEJNA DOBA POSTOJU: 70 PLN + 23 VAT.

OPŁATA DODATKOWA: 100 PLN + 23% VAT.


Zmieniamy klimat twojego otoczenia